LEGAAL

Algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden

The Publisher publishes the “Sooner” Service.The purpose of these general terms and conditions of use and sale (hereinafter "the General Terms and Conditions") is to define the terms and conditions under which the Publisher makes available to Users, on the Service, the Programme Offers defined below.

1. Definities

 • De “Uitgever” betekent UniversCiné Belgium NV ;
 • Met “Aanbiedingen” wordt gezamenlijk het SVOD-aanbod, het TVOD-aanbod, het E.S.T.-aanbod en het Premium-aanbod bedoeld, hierna van tijd tot tijd individueel aangeduid als een “Aanbod”;
 • Onder “Premium-aanbod” wordt verstaan het gemengde aanbod van SVOD en TVOD-programma’s dat door de Uitgever wordt aangeboden en waarvan de voorwaarden zijn vermeld in artikel 6.D hieronder;
 • Onder “SVOD-aanbod” wordt verstaan het door de Uitgever voorgestelde SVOD-programma-aanbod, waarvan de voorwaarden hieronder in artikel 6.A worden vermeld.
 • Onder “TVOD-aanbod” wordt verstaan het door de Uitgever voorgestelde aanbod van Programma’s in TVOD, waarvan de voorwaarden hieronder in artikel 6.B worden gespecificeerd.
 • Met “E.S.T.-aanbod” wordt het door de Uitgever voorgestelde E.S.T.-programma-aanbod bedoeld, waarvan de voorwaarden hieronder in artikel 6.C worden vermeld.
 • “Programma(‘s)” verwijst naar de audiovisuele inhoud die wordt aangeboden aan Gebruikers van de Dienst, die kan variëren afhankelijk van het betreffende Aanbod. De programma’s zijn ingedeeld in verschillende thema’s en categorieën.
 • Met “Dienst” wordt de audiovisuele mediadienst “Sooner” bedoeld, die door de uitgever wordt gepubliceerd en aan de gebruikers beschikbaar wordt gesteld op de platforms, bestaande uit het SVOD-aanbod, het TVOD-aanbod, het E.S.T.-aanbod en het Premium-aanbod.
 • “Platforms” verwijst naar de verschillende toegangsmiddelen tot de Dienst zoals de website www.sooner.be als geïntegreerde software en als applicatiesoftware op de beschikbare terminals, zoals gespecificeerd in de FAQ’s, dit laatste onder voorbehoud van wijziging;
 • “TVOD “ : verwijst naar video-on-demand-verhuur op een fee-for-service basis;
 • “E.S.T.”: verwijst naar Electronic Sell Through (E.S.T.), wat video-on-demand van lange duur is;
 • “SVOD”: verwijst naar het abonnement video-on-demand;
 • “Gebruiker(s)” betekent elke natuurlijke persoon die toegang heeft tot de Programma’s voor strikt persoonlijk gebruik op de Dienst.

Er wordt gespecificeerd dat de Programma’s die in de Aanbiedingen worden aangeboden, beschikbaar zijn zolang ze zichtbaar zijn op de Dienst. De Uitgever kan te allen tijde Programma’s uit zijn Aanbod verwijderen.

2. Toepassingsgebied

De toegang tot de Dienst is voorbehouden aan Gebruikers die deze Algemene Voorwaarden en de bijlagen in hun geheel hebben gelezen, voordat zij de Dienst gebruiken, en die deze zonder voorbehoud hebben aanvaard.

Bijgevolg erkent de Gebruiker dat elke bestelling van de Dienst en elke publicatie van opmerkingen of mededelingen over de Dienst impliceert dat hij deze Algemene Voorwaarden zonder voorbehoud aanvaardt.

In geval van niet-naleving door een Gebruiker van deze Algemene Voorwaarden en haar bijlagen, behoudt de Uitgever zich het recht voor om de toegang tot de Dienst te weigeren of te verwijderen. De Uitgever behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen.

3. Identificatie van de Uitgever van de Dienst

 • De contactgegevens van de Uitgever zijn :

UniversCiné SA
Vriendschapsplein 6
1160 Brussel
T. +32 2 737 18 47

support@sooner.be

BTW BE 0821.741.636

 • Controle-orgaan van de uitgever:

Conseil Supérieur de l’Audiovisuel (CSA)
Koningsstraat, 89
1000 Brussel
T. +32 2 349 58 80
F. +32 2 349 58 97
E. info@csa.be

W. www.csa.be
Gedetailleerde informatie over de UniversCiné SA en de diensten die zij publiceert is beschikbaar op de website van de CSA.

 • Controle-orgaan voor het gebruik van persoonsgegevens

Gegevensbeschermingsautoriteit (DPA)
Persstraat, 35, 1000 Brussel
T. +32 (0)2 274 48 00
F.+32 (0)2 274 48 35
E. contact@apd-gba.be

4. Beschrijving van de Dienst

De Dienst geeft de Gebruiker toegang tot het bekijken van de Programma’s die worden aangeboden in de Aanbiedingen volgens de door de Gebruiker gekozen formule bij het gebruik van de Dienst.

De Gebruiker erkent en aanvaardt dat de weergavekwaliteit van de Programma’s kan variëren naargelang de intrinsieke kwaliteit van het Programma en dat niet alle Programma’s in HD-formaat beschikbaar zijn. De kwaliteit kan ook per apparaat verschillen en kan worden beïnvloed door verschillende factoren, waaronder de locatie, de beschikbare bandbreedte en/of de snelheid van de internetverbinding van de gebruiker. Niet alle Programma’s zijn in alle formaten beschikbaar en niet alle Aanbiedingen laten de Programma’s in alle beschikbare formaten zien.

5. Voorwaarden voor toegang tot de Dienst

De Dienst is toegankelijk voor Gebruikers van 18 jaar en ouder die, in de zin van de Europese Verordening betreffende de grensoverschrijdende overdraagbaarheid van online-inhouddiensten in de interne markt van 14 juni 2017, hun effectieve en stabiele verblijfplaats in België hebben. Op grond van deze verordening heeft een Gebruiker toegang tot de Dienst wanneer hij tijdelijk in een andere lidstaat van de Europese Unie dan België aanwezig is.

De Uitgever behoudt zich het recht voor om in dit verband een relevant controlesysteem op te zetten. Om te voldoen aan de afspraken die zijn gemaakt met de rechtmatige eigenaren van de aangeboden Programma’s, wordt het gebied waar de Gebruiker de Programma’s bestelt automatisch getest. Als het gebied van waaruit de Gebruiker probeert het Programma te bekijken niet een van de gebieden is die geautoriseerd zijn voor dit Programma, zal de informatie aan de Gebruiker worden verstrekt en mag het Programma niet worden verspreid.

De Uitgever zal onmiddellijk en zonder waarschuwing overgaan tot het verwijderen van een account van een gebruiker die niet voldoet aan de hierboven vermelde criteria.

Om toegang te krijgen tot de Dienst moet de Gebruiker noodzakelijkerwijs een van de compatibele Platforms doorlopen.

Zodra de registratie van de Gebruiker is voltooid, zal een e-mail voor het aanmaken van een account naar de Gebruiker worden gestuurd op het e-mailadres dat hij of zij heeft aangegeven in het registratieformulier.

De Uitgever behoudt zich het recht voor om de aanvaarding van een aanvraag tot registratie van de Dienst te weigeren indien de verstrekte informatie onvolledig, foutief, misleidend of ongeloofwaardig blijkt te zijn.

Alvorens toegang te krijgen tot de Dienst moet de Gebruiker, onder zijn eigen verantwoordelijkheid, controleren of zijn computerapparatuur de minimale technische configuratie heeft die hieronder wordt vermeld. Indien nodig kan de Gebruiker verwijzen naar de FAQ’s van de Dienst of door het uitvoeren van een configuratietest die op de Dienst wordt voorgesteld.

De Gebruiker moet er voor het downloaden voor zorgen dat hij de capaciteit heeft om programma’s op te slaan.

De Gebruiker wordt ervan op de hoogte gebracht dat elke wijziging van zijn software- en hardwareconfiguratie kan leiden tot een verslechtering of de onmogelijkheid om de Dienst te gebruiken.

De toegang tot de Dienst is direct vanaf de Compatibele Platforms.

De toegang tot de Dienst wordt op permanente basis verleend, met inachtneming van onderhouds- en serviceperiodes, updates van de server en eventuele uitzonderlijke onderbrekingen.

De betaling voor bestellingen op de Dienst gebeurt online op de website en de toepassing door middel van compatibele betaalmiddelen, zoals beschreven in de FAQ’s.

Voor meer details over de werking van de gekozen betalingsdienst moet de Gebruiker zich wenden tot deze diensten die niet onder de verantwoordelijkheid van de Uitgever vallen.

Er worden geen bankgegevens opgeslagen bij de Uitgever of op de Dienst.

De Uitgever kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van een storing in de gekozen betalingsdiensten, maar zal zijn uiterste best doen om de Gebruikers te begeleiden in hun omgang met deze instanties. De betaling gebeurt in euro’s. De aangegeven prijzen zijn uitgedrukt in euro’s, alle belastingen inbegrepen (inclusief BTW), inclusief de Belgische BTW van 21%.

6. Verantwoordelijkheid van de gebruiker

De Gebruiker verbindt zich ertoe geen inbreuk te maken op de rechten van derden in het kader van zijn registratie.

Alle elementen die de Gebruiker toelaten om de Dienst te gebruiken zijn persoonlijk en vertrouwelijk. De Gebruiker is volledig verantwoordelijk voor het bewaren van de vertrouwelijkheid van zijn toegangscodes voor de toegang tot de Dienst, die hij verplicht is geheim te houden en niet te onthullen in welke vorm dan ook, met uitzondering van je gezinscirkel.

Bijgevolg erkent de Gebruiker dat elke verbinding of overdracht van gegevens met zijn identificatiegegevens wordt geacht door hemzelf te zijn gemaakt.

De Gebruiker verbindt zich ertoe de Dienst op een verantwoorde manier te gebruiken, met name wat betreft de leeftijdsgrenzen van het publiek voor bepaalde Programma’s, die op basis van de volgende criteria zijn vastgesteld:

 • Programma’s afgeraden aan minderjarigen onder de 10 jaar als ze bepaalde scènes bevatten die de fysieke, mentale of morele ontwikkeling van minderjarigen onder de 10 jaar kunnen schaden;
 • Programma’s afgeraden aan minderjarigen jonger dan 12 jaar wanneer zij de fysieke, mentale of morele ontwikkeling van minderjarigen jonger dan 12 jaar kunnen schaden, met name wanneer er sprake is van herhaald fysiek of psychisch geweld;
 • Programma’s afgeraden aan minderjarigen onder de 16 jaar als ze de fysieke, mentale of morele ontwikkeling van minderjarigen onder de 16 jaar kunnen schaden, in het bijzonder wanneer ze scènes van erotische aard of groot geweld bevatten;
 • Programma’s afgeraden aan minderjarigen wanneer zij de fysieke, mentale of morele ontwikkeling van minderjarigen kunnen schaden, met name wanneer zij scènes van pornografische aard of van zeer groot geweld bevatten.

De Gebruiker erkent en aanvaardt dat deze criteria subjectief zijn en kan de Uitgever niet verantwoordelijk stellen voor de inhoud van de Programma’s.

De Gebruiker zal er ook voor zorgen dat er geen toegangscodes beschikbaar worden gesteld aan minderjarigen zonder ouderlijk toezicht voor dit type programma.

In geval van verlies of diefstal van een van zijn identificatiegegevens (inclusief phishing) en ontoegankelijkheid van het account, moet de Gebruiker de klantendienst van de Uitgever zo snel mogelijk op de hoogte brengen via de in artikel 8 vermelde contactgegevens, zodat deze onmiddellijk kunnen worden geannuleerd. In dit geval zal de Uitgever de Gebruiker nieuwe identificatiegegevens toesturen.

Elk gebruik van de identificatiegegevens van de gebruiker gebeurt onder de volledige verantwoordelijkheid van de gebruiker. In geval van misbruik of ongeoorloofd gebruik van de identificatiegegevens van de Gebruiker, wordt de Gebruiker pas ontslagen van zijn aansprakelijkheid ten opzichte van de Uitgever wanneer de Uitgever de informatie heeft ontvangen van de afdeling klantenservice onder de bovengenoemde voorwaarden.

7. Dienstaanbiedingen

A. Voorwaarden voor toegang tot het SVOD-aanbod

De Dienst geeft, op verzoek van de Gebruiker, door middel van streaming of tijdelijke download, afhankelijk van de gebruikte Platforms, toegang tot het bekijken van een Programma van het SVOD-aanbod dat op de Dienst wordt aangeboden tegen de prijs die van kracht is op de datum van de bestelling.

1. Toegang tot het SVOD-aanbod

De Gebruiker zal de toegangsprocedure volgen die op de Dienst is ingesteld.

Het abonnement op de Dienst begint met een gratis proefperiode. De gratis proefperiode duurt 14 dagen, tenzij anders vermeld bij de registratie, en is bedoeld om nieuwe leden en bepaalde voormalige leden de kans te geven de Dienst te proberen.

De Uitgever behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, de voorwaarden voor de toelating van Gebruikers tot een proefperiode te bepalen. De Uitgever heeft het recht de proefperiode te weigeren of in te trekken en het account van de Gebruiker op te schorten indien hij van mening is dat de Gebruiker niet of niet meer aan de toelatingsvoorwaarden voldoet. Leden van hetzelfde huishouden die zich al hebben ingeschreven of onlangs hebben ingeschreven voor de dienst, komen niet in aanmerking voor de proefperiode. De Uitgever kan gebruik maken van informatie zoals apparaat-ID, betaalmethode of e-mailadres van het account dat wordt gebruikt bij een bestaand of recent abonnement op de Dienst om te bepalen of een Gebruiker in aanmerking komt voor de Proefperiode. Voor combinaties met andere aanbiedingen kunnen beperkingen gelden.

De Uitgever zal het bedrag dat overeenkomt met het maandelijkse abonnementsgeld, volgens de gekozen formule, debiteren aan het einde van de gratis proefperiode via de gekozen betaalmethode, tenzij de Gebruiker zijn abonnement voor het einde van de gratis proefperiode opzegt. De Gebruiker vindt de specifieke details van de maandelijkse abonnementskosten en de einddatum van zijn gratis proefperiode voor de Dienst door zijn account te raadplegen in het tabblad “Accountinstellingen” dat beschikbaar is in het gebruikersmenu van de Dienst.

2. Abonnementsformules

De Gebruiker heeft de keuze tussen de volgende abonnementen, zoals beschreven in de Dienst en de FAQ’s :

 • Essential maandabonnement
 • Essential jaarabonnement
 • Premium maandabonnement

Het abonnement van de Gebruiker wordt elke maand of jaarlijks automatisch verlengd (30 kalenderdagen) tot hij ervoor kiest zijn abonnement op te zeggen. Om toegang te krijgen tot het SVOD-aanbod moet de gebruiker beschikken over een actuele, geldige en geaccepteerde betaalwijze. Tenzij de Gebruiker zijn abonnement vóór de maandelijkse of jaarlijkse factuurdatum opzegt, machtigt hij de Uitgever om de prijs van het gekozen abonnement voor de volgende maand (30 dagen) in rekening te brengen.

3. Facturatie van het abonnement

De abonnementskosten voor de SVOD-aanbieding worden elke 30 kalenderdagen gefactureerd vanaf de dag die overeenkomt met het begin van de abonnementsperiode van de gebruiker volgens de gekozen betaalwijze. In geval van niet-betaling wordt het abonnement van de Gebruiker opgeschort totdat een geldig en geaccepteerd betaalmiddel is bijgewerkt.

4. Beëindiging van het abonnement

De Gebruiker kan zijn abonnement op de Dienst te allen tijde beëindigen volgens de procedure vermeld op de Dienst. De gebruiker heeft dan toegang tot het SVOD-aanbod tot het einde van de maandelijkse of jaarlijks factureringsperiode. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, zijn betalingen niet restitueerbaar en de gebruiker heeft geen recht op enige terugbetaling of creditering voor perioden van gedeeltelijk gebruik van zijn abonnement of een niet bekeken programma.

5. Tarieven

De prijzen van de aan de Gebruiker aangeboden abonnementen zijn de prijzen die gelden op het moment van aankoop van de Gebruiker op de website en/of de applicatie en kunnen te allen tijde door de Uitgever worden gewijzigd. Met betrekking tot de prijs van de abonnementen op het SVOD-aanbod geldt dat een wijziging van de prijs van de abonnementen alleen van toepassing is op Gebruikers die eerder een abonnement hebben genomen na een minimumperiode van 30 dagen na ontvangst van een kennisgeving. Indien de Gebruiker het abonnement niet meer tegen de nieuwe prijs wil afsluiten, kan de Gebruiker het abonnement opzeggen.

B. Voorwaarden voor toegang tot het TVOD-aanbod

De Gebruiker zal de toegangsprocedure volgen die op de Dienst is ingesteld.

De Dienst geeft, op verzoek van de Gebruiker, met behulp van streaming of tijdelijke downloadtechnieken, afhankelijk van de gebruikte Platforms, toegang tot het bekijken van een Programma van het TVOD-aanbod dat op de Dienst wordt aangeboden tegen de prijs die van kracht is op de datum van de bestelling.

Wanneer de gebruiker een programma bestelt uit het TVOD-aanbod, is hij gemachtigd om het programma te bekijken gedurende een periode van 48 uur vanaf het begin van het afspelen van het programma, zonder beperking van het aantal keren dat het programma in deze periode wordt bekeken. De Gebruiker wordt geïnformeerd dat hij over een periode van dertig (30) dagen beschikt om de eerste bezichtiging van het Programma te starten. Als de gebruiker dit niet binnen deze termijn doet, kan hij het programma niet meer bekijken.

In het geval van een streaming-uitzending (alleen voor de website) kan de gebruiker beginnen met het bekijken van het programma dat wordt gedownload, zodra het downloaden voldoende is gevorderd om het afspelen te laten beginnen, waarvan hij tijdens het downloaden op de hoogte zal worden gesteld. De gebruiker wordt geïnformeerd dat deze periode kan variëren afhankelijk van het type verbinding dat voor hem/haar beschikbaar is.

C. Voorwaarden voor toegang tot het E.S.T.-aanbod.

De Dienst geeft, op verzoek van de Gebruiker, via streaming of tijdelijke downloadtechnieken, afhankelijk van de gebruikte Platforms, toegang tot het bekijken van een Programma van het E.S.T.-aanbod dat op de Dienst wordt voorgesteld tegen de prijs die van kracht is op de datum van de bestelling.

Wanneer de Gebruiker een Programma bestelt bij de E.S.T.-aanbieding, is hij gerechtigd het Programma voor onbepaalde tijd te bekijken voor een periode van minimaal tien (10) jaar. De Gebruiker erkent en aanvaardt dat het Programma na deze periode niet meer toegankelijk kan zijn, afhankelijk van de rechten die de Uitgever heeft verworven.

In het geval van een streaming-uitzending (alleen voor de website) kan de gebruiker beginnen met het bekijken van het programma dat wordt gedownload, zodra het downloaden voldoende is gevorderd om het afspelen te laten beginnen, waarvan hij tijdens het downloaden op de hoogte zal worden gesteld. De gebruiker wordt geïnformeerd dat deze periode kan variëren afhankelijk van het type verbinding dat voor hem/haar beschikbaar is.

De gebruiker wordt geïnformeerd dat het programma alleen kan worden bekeken op compatibele platforms. Het bestand kan niet worden overgedragen van de ene naar de andere computer of worden uitgewisseld.

D. Premium-aanbieding

De Gebruiker zal de toegangsprocedure volgen die op de Dienst is ingesteld en zal de Premium-aanbieding kiezen.

Het Premiumaanbod geeft de gebruiker toegang tot het SVOD-aanbod, met dezelfde voordelen als het Familieabonnement, onder de hierboven bepaalde voorwaarden voor toegang tot het SVOD-aanbod, exclusief de proefperiode.

Daarnaast ontvangt de Gebruiker na afloop van de proefperiode per dertig (30) dagen facturering drie (3) toegangskaarten voor het TVOD-aanbod. Elk ticket geeft de Gebruiker het recht om een programma van het TVOD-aanbod te bekijken, onder de hierboven bepaalde voorwaarden met betrekking tot de toegang tot het TVOD-aanbod. Tickets kunnen niet worden gecumuleerd, elk ticket dat aan het einde van een factureringsperiode niet wordt gebruikt, gaat definitief verloren.

8. Beleid inzake de eerbiediging van het recht op privacy en persoonsgegevens

De Uitgever hecht veel belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Hij verwerkt de persoonsgegevens die worden verzameld bij het gebruik van de Dienst in overeenstemming met de relevante wettelijke verplichtingen, waaronder de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens die de Europese verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (RGPD) omzet. Bijgevolg respecteert de Uitgever de beginselen van transparantie, keuzevrijheid, recht van toegang, doorgifte en rechtmatige verwerking van persoonsgegevens.

Bij het gebruik van de Dienst kunnen in sommige gevallen gegevens van persoonlijke aard worden verzameld. De website bevat ook links die doorverwijzen naar andere websites dan die van de Uitgever. Deze gegevensbeschermingsverklaring geldt alleen voor de Dienst en niet voor websites van derden.

A. Verzameling van persoonlijke gegevens

De Uitgever wil Gebruikers zoveel mogelijk controle bieden over hun persoonlijke gegevens.

Door gebruik te maken van de Dienst gaat de Gebruiker akkoord met de toepassing van deze verklaring en het privacybeleid op de persoonsgegevens die door de Uitgever worden verwerkt.

Bij het gebruik van de Dienst, en in het bijzonder bij het aanmaken van een account, dient de Gebruiker persoonlijke gegevens te verstrekken, waaronder met name :

 • Identificatie- en contactgegevens: naam, voornaam, adres en woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, leeftijd, geslacht … ;
 • Financiële gegevens: bankrekeningnummer, naam van de rekeninghouder . . ;
 • Inloggegevens met betrekking tot een gebruikersaccount: (gebruikers)naam, e-mailadres, wachtwoord, veiligheidsvraag en -antwoord, IP-adres, inlogtijden, etc. ;
 • Informatie over de bekeken films, interesses, voorkeuren die via dewebsite, Facebook, enz. worden doorgegeven … ;
 • Klachten, opmerkingen, suggesties, e-mails naar de Uitgever;
 • Andere gegevens en inhoud die worden uitgewisseld, gecommuniceerd en gedeeld door de Gebruiker via de Dienst of de Facebook-pagina.

B. Verwerking van persoonsgegevens

Alle meegedeelde persoonsgegevens worden als vertrouwelijk beschouwd en worden enkel bewaard en verwerkt in het kader van de relatie tussen de Gebruiker en de Uitgever. De persoonsgegevens worden door de Uitgever verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • Het afsluiten en uitvoeren van een contract met de Gebruiker (zoals abonnement, aankoop van een film, aanmaken van een gebruikersaccount…), alsook de facturatie, opvolging en inning van deze facturen;
 • De verbetering en optimalisatie van de Dienst, evenals de optimalisatie van de algemene, commerciële en marketingstrategieën van de Uitgever en de Dienst;
 • Het tijdig versturen van nieuwsbrieven, facturen, meldingen van nieuwe inhoud, bevestigingsberichten, uitnodigingen, nieuwsbrieven met betrekking tot de activiteiten van de Uitgever. Hiertoe kan de Uitgever de voorkeuren en interesses van de Gebruiker groeperen in een profiel;
 • Andere specifieke doeleinden waarvoor een afzonderlijke vergunning kan worden aangevraagd.

In het kader van de werking van de Dienst kan informatie in bepaalde omstandigheden worden overgedragen aan derden die betrokken zijn bij het gebruik van de Dienst. Wat de overdracht van persoonsgegevens aan deze derden betreft, beperkt de uitgever zich tot de overdracht van de informatie die nodig is om de betrokken Dienst te verlenen en zorgt hij ervoor dat deze overdracht wordt uitgevoerd in overeenstemming met de nodige gegevensbeveiliging. De Uitgever zal persoonlijke informatie alleen overdragen aan derden die zich inzetten voor de bescherming van persoonlijke gegevens en de verwerking ervan in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

De Uitgever verbindt zich ertoe geen persoonlijke gegevens te verkopen of te verhuren.

De Uitgever verzamelt of verwerkt nooit opzettelijk persoonsgegevens van minderjarigen zonder toestemming van een ouder of voogd, die moeten worden gegeven om de Dienst te kunnen gebruiken en vervolgens de rechten met betrekking tot de gegevens van de minderjarige te kunnen uitoefenen.

Indien persoonlijke gegevens van minderjarigen toch te goeder trouw worden verwerkt, zal de Uitgever deze zo snel mogelijk na inzage uit zijn bestanden verwijderen.

De Uitgever verbindt zich ertoe de gegevens niet langer te bewaren dan nodig is voor de verwerking ervan.

Bovendien kan de gebruiker zich op elk moment afmelden voor de nieuwsbrieven van de Dienst door te klikken op de afmeldingslink in elk van deze e-mails.

C. De rechten van de gebruiker met betrekking tot zijn persoonlijke gegevens

De Uitgever is alert op het respecteren van persoonlijke gegevens en daarom kan de Gebruiker te allen tijde contact opnemen met de Uitgever om:

 • de door de Uitgever verwerkte persoonsgegevens te raadplegen en te corrigeren;
 • te vragen om de verwijdering of correctie van persoonlijke gegevens en het gebruik ervan te beperken;
 • zijn toestemming voor bepaalde verwerkingen van zijn gegevens in te trekken en zich te verzetten tegen het gebruik van zijn persoonsgegevens voor direct-marketingdoeleinden en het opstellen van zijn profiel.

De Gebruiker heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de controle-instantie.

D. Gegevensbeveiliging

De beveiliging van de gegevens op de Dienst is een van de prioriteiten van de Uitgever. De Uitgever heeft zich daarom ingespannen om de effectiviteit van zijn online veiligheidsmaatregelen te waarborgen. Het grootste deel van het dataverkeer op de Dienst is daarom versleuteld. De Uitgever streeft ernaar zijn encryptietechnologie voortdurend bij te werken naarmate de technische vooruitgang vordert, om de vertrouwelijke behandeling van de informatie die de Gebruiker aan hem doorgeeft, te garanderen.

9. Cookies

De Uitgever maakt gebruik van verschillende technologieën voor authenticatie of eenvoudigere, snellere en vlottere navigatie op de Dienst, met name door het meten van het gebruik en de efficiëntie ervan. Hiervoor worden cookies gebruikt.

Cookies zijn tekstbestanden die worden gedownload naar het apparaat van de Gebruiker wanneer deze de Dienst gebruikt.

De term “cookie” verwijst naar een reeks technologieën, waaronder :

 • Pixel tags (transparante grafische afbeeldingen die op een webpagina of in een e-mail worden geplaatst en die aangeven dat een pagina of e-mail is bekeken),
 • Identificatiemiddelen voor mobiele apparaten, en
 • Webopslag gebruikt in desktop software of mobiele apparaten.

De term “cookie” verwijst naar al deze technologieën.

Cookies dienen een aantal doelen: bijvoorbeeld om de Gebruiker in staat te stellen snel van pagina naar pagina te navigeren, om de voorkeuren van de Gebruiker op te slaan en in het algemeen om de ervaring van de Gebruiker te verbeteren.

De Uitgever kan cookies op de volgende manier gebruiken:

 • Cookies vereist: deze cookies zijn noodzakelijk voor de werking van de Dienst. Zo maken ze het bijvoorbeeld mogelijk om het type abonnee te herkennen en vervolgens de juiste Diensten te leveren.
 • Prestatie- en/of analysecookies: de Uitgever gebruikt deze cookies en andere soortgelijke technologieën om de toegang, het gebruik en de werking van de Dienst te analyseren. Deze informatie is nodig voor het beheer, de werking en de voortdurende verbetering van de Dienst.
 • Functionele cookies: deze cookies stellen de Uitgever in staat om de Dienst te beheren volgens de voorkeuren van de Gebruiker.
 • Gerichte reclamecookies : de Uitgever gebruikt deze cookies en andere soortgelijke technologieën om de Gebruiker te voorzien van potentieel relevante advertenties die zijn afgestemd op de interesses van de Gebruiker en om de effectiviteit van reclamecampagnes te helpen meten.
 • Cookies van derden: de Uitgever kan zijn zakenpartners toestaan om cookies of soortgelijke technologieën op of buiten de Dienst te gebruiken voor de hierboven genoemde doeleinden, inclusief het verzamelen van informatie over de online activiteiten van de Gebruiker in de loop van de tijd en over verschillende websites, toepassingen en/of apparaten.

De meeste browsers zijn nu standaard ingesteld om cookies automatisch te accepteren. De Gebruiker kan echter ook het gebruik van cookies beperken via een instelling in zijn browser of via de specifieke functionaliteit. De Uitgever raadt aan om cookies te accepteren, omdat ze de Gebruiker in staat stellen om te profiteren van een betere ervaring bij het gebruik van de Dienst.

De Gebruiker kan meer informatie over cookies vinden op: www.youronlinechoices.eu.

A. Analyse van het websiteverkeer

De Uitgever maakt gebruik van statistieken en evaluatieprogramma’s die door Google Analytics zijn ontwikkeld om de toegang tot de Dienst statistisch te evalueren. De gegevens worden geanonimiseerd, zodat ze niet meer aan een bepaalde persoon kunnen worden toegeschreven. De opgeslagen informatie wordt uitsluitend gebruikt om rapporten over het gebruik van de website samen te stellen. Deze rapporten helpen ons om de aanbiedingen op onze webpagina’s te analyseren en voortdurend te verbeteren.

De Uitgever gebruikt software om gebruikersprofielen te genereren en bij te werken. Om dit te doen maakt de Uitgever gebruik van de cookie-technologie voor het bijhouden van de website. Onbekende bezoekers worden geregistreerd als anonieme gebruikers.

Google Analytics maakt gebruik van cookies om het gebruik van de website te analyseren. Indien de gebruiker dit wenst, kan hij/zij de opslag en verwerking door Google van de door het cookie gegenereerde gegevens over zijn/haar gebruik van de website (inclusief IP-adres) verhinderen door de browser-plugin te downloaden en te installeren via de volgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

B. Gebruik van plug-ins voor sociale netwerken

De Dienst bevat knoppen die verwijzen naar sociale netwerksites; deze knoppen, indien ze op de website worden weergegeven, leggen geen contact met de servers van Facebook en Twitter. Om een verbinding te activeren en om te kunnen communiceren met Facebook, Gmail, WhatsApp, Twitter, etc., moet de gebruiker eerst zijn toestemming geven door op de knoppen te klikken.

Als de gebruiker al is aangesloten op een sociaal netwerk naar keuze, gebeurt dit zonder dat er een extra venster wordt geopend. Aangezien deze overdracht rechtstreeks plaatsvindt, krijgt de Uitgever geen informatie over de overgedragen gegevens. Als de gebruiker tegelijkertijd verbinding maakt met Facebook en een andere sociale mediadienst, wordt deze informatie aan zijn account toegewezen en dus aan hem als individu gekoppeld.

Voor meer informatie over het gebruik en de opslag van persoonlijke gegevens door Facebook, Google+ en Twitter is het raadzaam om direct contact op te nemen met deze sociale netwerken. Het is ook mogelijk om sociale plug-ins te blokkeren met behulp van add-ons voor uw browser.

C. Wijzigingen in het privacybeleid

De Gebruiker behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring en dit beleid te allen tijde te wijzigen. De toepasselijke versie kan te allen tijde worden geraadpleegd op de website van de Uitgever.

D. Contact opnemen met

In geval van vragen of opmerkingen over de praktijken van de Uitgever op het gebied van gegevensbescherming, kan de Gebruiker contact opnemen met de Uitgever via: support@sooner.be.

10. Klantenservice en technische ondersteuning

Voor meer informatie is de klantenservice van de Dienst beschikbaar op het volgende e-mailadres: support@sooner.be.

11. Intellectueel Eigendom

De programma’s die door de gebruiker worden bekeken en/of gedownload, zijn digitale bestanden die worden beschermd door nationaal en internationaal auteursrecht en naburige rechten.

Het gebruik van de programma’s is strikt beperkt tot privégebruik binnen de familiekring, wat met name elke collectieve en/of betaalde openbare uitvoering en/of uitzending uitsluit.

Het is ook ten strengste verboden om de programma’s of de computersleutels die toegang geven tot de programma’s te bewerken, uit te lenen, uit te wisselen, te reproduceren, te dupliceren, te verzenden, te verspreiden, in hun geheel of gedeeltelijk. Elk gebruik buiten de Service is strikt verboden en in het bijzonder hun wederverkoop, ruil, verhuur of overdracht aan een derde partij.

Indien de Gebruiker Programma’s wil uitzenden in gesloten circuits (hotels, toeristenverblijven, gevangenissen, gezondheidsinstellingen, kazernes, bars, cafés, restaurants, winkels, treinen, vliegtuigen, etc.) of in zogenaamde “institutionele” circuits (musea, bibliotheken, mediatheken, onderwijs- of opleidingsinstellingen, culturele centra, etc.), moet hij een uitdrukkelijk schriftelijk verzoek indienen bij de Uitgever, met vermelding van de beoogde plaats van uitzending en de gewenste Programma’s. Deze vorm van distributie is alleen toegestaan in geval van een schriftelijk, uitdrukkelijk en ondubbelzinnig antwoord van de Uitgever en voorafgaande betaling van de verschuldigde vergoedingen.

Elke overtreder is strafrechtelijk en/of civielrechtelijk aansprakelijk.

De programma’s die de gebruiker verwerft, kunnen worden gecontroleerd door een technisch systeem dat bekend staat als DRM (Digital Rights Management), een systeem voor de bescherming van digitale bestanden en de controle van het gebruik ervan. Het doel is om de klant maximale flexibiliteit te bieden in het gebruik van gedownloade opnamen en tegelijkertijd de houders van de rechten op deze programma’s te beschermen.

De Gebruiker verbindt zich ertoe de controletechniek van de software die nodig is voor het gebruik van de Dienst niet te omzeilen of te hinderen, noch derden aan te moedigen dergelijke handelingen te verrichten. Hij is zich ervan bewust dat dergelijke handelingen strafbaar zijn.

De toestemming om de Dienst te gebruiken, die tegen betaling aan de Gebruiker wordt verleend, verleent geen materiële of intellectuele eigendomsrechten, die voorbehouden blijven aan hun auteurs en rechthebbenden. In het bijzonder is de Gebruiker niet gemachtigd om enig element dat is afgeleid van enig element waaruit de Dienst is samengesteld geheel of gedeeltelijk te kopiëren, te reproduceren, te vertalen, uit te pakken, te wijzigen en/of te creëren.

Bovendien blijven alle inhoud en meer in het algemeen alle elementen (met inbegrip van maar niet beperkt tot benamingen, handelsnamen, handelsmerken, afbeeldingen van alle soorten, logo’s, enz.) die toegankelijk zijn op de Website, in het bijzonder in het kader van de Dienst, het exclusieve eigendom van hun respectieve eigenaars, namelijk elke relevante rechthebbende, en worden ze individueel beschermd, indien van toepassing, door de geldende nationale en internationale wetgeving inzake auteursrechten en handelsmerken.

Elke gehele of gedeeltelijke reproductie, wijziging en/of gebruik van het geheel of een deel van de inhoud van de Dienst (en in het bijzonder van handelsmerken, handelsnamen, beelden, geluiden, grafieken) om welke reden dan ook en op welk medium dan ook, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Uitgever is ten strengste verboden.

De Gebruiker aanvaardt dat de mogelijkheid om de Programma’s te kopiëren geen bepalend of essentieel onderdeel vormt van het commerciële aanbod van de Uitgever. Het programma is bovendien uitgerust met beschermingsmaatregelen om piraterij te voorkomen en om te voorkomen dat het programma naar andere media wordt gekopieerd.

12. Verplichtingen van de Gebruiker

A. In het algemeen

De Gebruiker is bevoegd om de Dienst voor persoonlijk gebruik te gebruiken. Het is verboden om de Dienst te gebruiken voor professionele, commerciële en/of promotionele doeleinden. De Uitgever wijst alle aansprakelijkheid af in geval van gebruik van de Dienst dat niet in overeenstemming is met deze voorwaarden.

De Gebruiker garandeert het gebruik van de Dienst in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden en is aansprakelijk voor elk verhaal, elke handeling en/of elke aanspraak op welke manier dan ook die kan ontstaan door personen die een literair en artistiek eigendomsrecht op de werken claimen in geval van gebruik dat niet in overeenstemming is met de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden.

B. Berichten en discussieforums

De Gebruiker is uitsluitend en alleen verantwoordelijk voor wat er wordt gezegd in de mededelingen en opmerkingen die hij of zij op de Dienst mag publiceren. De Uitgever kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de meningen en opmerkingen die een Gebruiker op de applicatie mag publiceren.

De Uitgever zal zijn uiterste best doen om de opmerkingen van de Gebruikers te matigen. De Gebruiker erkent dat de Uitgever het discretionaire recht heeft om kennisgevingen, opmerkingen van Gebruikers opnieuw te publiceren en, indien nodig, te wijzigen, aan te passen of te vertalen in eender welke taal, om ze online te houden of om ze te verwijderen op elk moment en zonder de Gebruiker op voorhand te moeten informeren.

Door het geven van zijn mening of het plaatsen van een mening of commentaar op de aanvraag draagt de Gebruiker de intellectuele eigendomsrechten die hierop betrekking hebben, en in het bijzonder het recht van reproductie, representatie, aanpassing, op elk medium en in elk formaat dat tot op heden bekend of onbekend is, voor de gehele wereld en voor de wettelijke duur van de auteursrechtelijke bescherming, uitdrukkelijk en op een kosteloze wijze over aan de Uitgever.

De Gebruiker verbindt zich ertoe de onderstaande regels en verplichtingen te respecteren met betrekking tot zijn bijdragen aan de Dienst, en in het bijzonder :

 • geen enkele boodschap of informatie van welke vorm of aard dan ook te verspreiden:
  undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined
 • de rechten van anderen te respecteren, met inbegrip van :
  undefinedundefinedundefinedundefined

In het algemeen zal de Gebruiker zich onthouden van elke handeling die de goede werking van de Dienst kan belemmeren of de reputatie van de Uitgever kan schaden.

Met betrekking tot de eventuele meningen, opmerkingen of andere inhoud die door de Gebruiker op de Dienst worden ingediend, vrijwaart de Gebruiker de Uitgever voor elk verhaal, klacht of vordering van derden met betrekking tot de aanwezigheid op de Dienst van de genoemde inhoud die door de Gebruiker wordt ingediend. De Gebruiker zal de Uitgever vrijwaren voor het bedrag van de schade die voortvloeit uit dergelijke klachten, vorderingen of beroepen van derden, met inbegrip van de honoraria van advocaten en de juridische kosten die door de Uitgever worden gemaakt.

13. Garantie en aansprakelijkheid van de uitgever

De Uitgever kan niet aansprakelijk worden gesteld voor storingen en/of onderbrekingen in de levering van de Dienst die verband houden met of het gevolg zijn van een geval van overmacht, een geval van onderhoud of enige andere reden waarover hij geen controle heeft of in het geval van een permanente stopzetting van de Service.

De Uitgever biedt geen toegang tot het internet. Bijgevolg kan de Uitgever niet aansprakelijk worden gesteld voor het slecht functioneren en/of het onvoldoende aanbieden van internettoegangsdiensten en kan hij niet aansprakelijk worden gesteld voor enige indirecte, incidentele en/of gevolgschade die voortvloeit uit of verband houdt met de werking van het internetnetwerk.

De Uitgever kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van verdwijning, verlies, beschadiging, en in het bijzonder in geval van schade die de computerapparatuur van de Gebruiker kan veranderen.

De Uitgever is niet verplicht om programma’s te vervangen die worden vernietigd tijdens tijdelijke en/of onherstelbare storingen van de computers van de Gebruikers.

De Uitgever is niet verplicht alle in deze Algemene Voorwaarden beschreven diensten en marketingmethoden aan te bieden.

Hypertekstlinks kunnen naar andere sites verwijzen. De Uitgever kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de inhoud van deze sites in strijd is met de geldende wettelijke en/of reglementaire bepalingen.

De Uitgever is niet aansprakelijk in geval van niet-naleving van de wetgeving van het land waar de Programma’s worden uitgezonden.

De Uitgever is bij het online zetten alleen gebonden aan een middelenverbintenis. De Uitgever heeft geen controle over de informatie, gegevens, teksten, muziek, geluiden, foto’s, afbeeldingen, video’s, berichten of enig ander materiaal dat via de Dienst wordt verzonden, en staat bijgevolg niet in voor de tijdigheid, wettigheid, eerlijkheid of kwaliteit van deze inhoud. In ieder geval kan de Uitgever niet aansprakelijk worden gesteld voor het onrechtmatige karakter van de inhoud met betrekking tot de geldende regelgeving.

Onverminderd de overige bepalingen hiervan, is de Uitgever niet verplicht de waarheidsgetrouwheid van de door de internetgebruikers bij hun registratie meegedeelde informatie te verifiëren, en in het bijzonder het feit dat zij meerderjarig zijn.

De Gebruiker wordt erop gewezen dat, aangezien de mogelijkheid om te kopiëren geen bepalende factor is in het commerciële aanbod van de Uitgever, het Programma is uitgerust met beschermingsmaatregelen om piraterij te voorkomen en om te voorkomen dat het Programma wordt gekopieerd naar andere media.

14. Beëindiging

De Uitgever behoudt zich het recht voor om de accounts van Gebruikers te beëindigen, zonder voorafgaande kennisgeving, in het geval van :

 • insolventie ;
 • handelingen die in strijd zijn met de bepalingen van de wet op de intellectuele eigendom;
 • het niet nakomen door de Gebruiker van één van zijn verplichtingen uit hoofde van deze Algemene Voorwaarden.

15. Herroepingsrecht

Overeenkomstig de artikelen VI.47 en volgende van het Wetboek van Economische Wetgeving heeft de Gebruiker die een overeenkomst op afstand heeft gesloten, de mogelijkheid om zijn verzakingsrecht uit te oefenen door binnen veertien (14) kalenderdagen na de datum van betaling contact op te nemen met de klantendienst.

Het verzakingsrecht kan niet worden uitgeoefend zodra een Programma geheel of gedeeltelijk is begonnen te worden bekeken of gedownload (caching), overeenkomstig artikel VI.47 van het Wetboek van Economische Wetgeving.

In geval van verzaking zal de Uitgever de ontvangen bedragen aan de Gebruiker terugbetalen.

16. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgische recht en elk geschil dat niet kan worden beslecht, zal worden voorgelegd aan de Franstalige rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel.